ОБЯВА: Сдружение „Академика-245“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Ръководител на клуб“ при изпълнение на проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ дог.№25-00-82 финансиран по по НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта

Във връзка с изпълнение дейностите по Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ дог.№25-00-82 финансиран по НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта, Сдружение „Академика-245“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: „Ръководител на клуб“ за училищата в община Антоново, община Павликени, община Стражица

Заетост – по граждански договор, до 48 астрономически часа за всеки клуб, съгласно месечен работен график, извън установеното работно време по основното трудово правоотношение, ако съществува такова.

I. Основна цел на длъжността

 1. Ръководителят на клуба организира и провежда часовете по:

Клуб „Личностно израстване“, работилница „Нашата първа работа“

Клуб „Личностно израстване“, работилница „Как да управляваме и разрешаваме конфликтите“

Клуб „Туризъм, развлечения и зелени идеи“

Клуб „Европейски граждани“

ІІ. Области на дейност

 1. Организира, провежда и отчита клубовете по интереси, в съответствие с тематичната програма и времевия график;
 2. Подготовка за изнасяне на лекции, презентационни и други материали;
 3. Подпомага формиране на положителна нагласа у учениците към образователния процес и работи за пълноценно интегриране на децата  и учениците към образователната среда;
 4. Изготвя доклади и отчетна документация;

III. Изисквания към кандидатите:

 • Длъжността се заема от лице, което има завършено минимум бакалавърска степен на образование;
 • Преподавателски опит или опит по темите на обучителните модули;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите могат да бъдат поканени на събеседване.

V. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване с посочен клуб за който се кандидатства;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой“ №53, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция: „Ръководител на клуб по…“ или на електронен адрес: akademika245@gmail.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Ръководител на клуб по…“

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на 8 януари 2024 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., по договор 25-00-82 от 27.11.2023г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *