Ние сме организация, която вярва, че всеки крие лидер в себе си и му помага да го разкрие.

Ние ще ти дадем възможност да го докажеш, защото знаем, че всяка идея е ценна.

Академика 245 е неправителствена организация в обществена полза, насочена към младежи и възрастни хора с цел подпомагане процеса в тяхното, организиране, мотивиране и представяне на идеи, свързани с демократичното гражданско общество и права на човека, европейски стандарти и начин на живот в сферите: образование, култура, социална политика, спорт и туризъм и екология.

Мисията на Академика 245 е да се стимулира млади и възрастни в България за активното й участие и равен достъп до:

 • Образование и образователни услуги;
 • Качествени социални услуги;
 • Качествено здравеопазване;
 • Спорт и култура;
 • Публично място за изказване на мнение и предложения;
 • Демокрация и демокрация на участието;
 • Активно гражданство;
 • Добро управление и прозрачност;
 • Права на човека, включително на малцинствата (етнически, религиозни, лингвистични и сексуални)
 • достъп до права, включително в отдалечени райони и антидискриминация;
 • Равенство между половете и/или насилие по полов признак;
 • Изграждане на мрежи и коалиции.

Академика 245 вярва в равнопоставеността между хората без значение тяхната възраст, пол, религия, етнически признак. Всеки човек има правото да живее и получи най-доброто за себе си и за обществото, основано върху принципите заложени в конвенцията за правата на човека.

Ние смятаме, че всеки е част е от едно цяло и има правото да споделя, изказва мнение, дава съвети и участва в едно европейско активно гражданско общество.

Дългосрочните Цели на Сдружение „Академика-245“ са:

 • Да развива капацитета на деца и младежи;
 • Да развие умения за самоорганизация на различните общностни групи и помежду им;
 • Да засили участието на възрастните в процеса Учене през целия живот;
 • Да подпомага на жени и мъже претърпели домашно насилие;
 • Стимулиране на последователна и отговорна държавна политика, която предвижда достъпа качествено образование, качествено здравеопазване и социални услуги, спорт и култура и мониторинг и обратна връзка за подобряване на политическите мерки и практики;
 • Да съдейства на държавата и и общините за развитие на образованието, културата, спорта, туризма, екологията, икономиката, социалните дейности, гражданското образование и демокрацията.