Младежка „Работилница по толерантност“ успешно се проведе по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“

На 20 юни 2024 г. се проведе младежката инициатива „Работилница по толерантност“ по проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“. По време на събитието, младежи от Антоново, Павликени и Стражица участваха в тренинг, работа по групи и различни интерактивни упражнения, насочени към приемане на различията и насърчаване на толерантността. Събитието включваше различни активности, които помогнаха на участниците да развият умения за общуване, екипна работа и приемане на различията.

Участниците бяха ангажирани в динамични дискусии и ролеви игри, които стимулираха мисленето им и ги насърчаваха да се поставят на мястото на другите. Чрез тези интерактивни упражнения, младежите се учеха да разпознават и преодоляват предразсъдъците, като по този начин се създаде атмосфера на разбирателство и взаимно уважение.

Инициативата бе част от по-широката програма на проекта „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“, насочена към личностно и общностно развитие. Дейностите по проекта включваха мерки, основани на ценностите за личностно развитие и приобщаващо образование: подкрепа за личностно развитие, изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищна общност.

Участието на младежите в дейностите по проекта допринесе значително за тяхното личностно израстване, правейки ги по-уверени и активни в процесите на вземане на решения, което е сигурен показател за овластяването на младите хора. Проектът създаде модел за овластяване, личностно и общностно развитие, създавайки предпоставки това да се случи в много по-широк кръг училища. Събитието стимулира инициативността на младите хора, насърчи гражданската ангажираност, участието и овластяването, формирането на социално отговорно поведение и развитието на младежките дейности и младежката работа, включително чрез мобилност, доброволчество, творчество и култура на местно, общинско ниво.

С проекта се осигури подкрепа за активно включване на младежи от малки населени места чрез подобряване на достъпа им до младежки дейности, инициативи и услуги, включително чрез мобилна младежка работа за подкрепа на тяхното личностно развитие. Реализацията на проекта създаде предпоставки за развитие на качествени младежки дейности и политики на местно ниво, надграждайки усилията на общините Антоново, Павликени и Стражица за подпомагане и развитие на младежките дейности.

В събитието участваха повече от 30 младежи от Антоново, Стражица и Павликени. Те бяха активни, работиха заедно и се забавляваха, демонстрирайки, че са толерантни и желаят да живеят в добра и недискриминираща среда.

Проект „Младежи в действие: Еднакъв шанс за всички!“ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., по договор 25-00-82 от 27.11.2023г. Ключова област: 3. ,,Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“. Изпълнението на дейностите обхваща общините Антоново, обл. Търговище, общ. Стражица, обл. Велико Търново и общ. Павликени, обл. Велико Търново. Продължителност: 6 месеца от 1.01.2024 до 1.07.2024г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *