Проект „Да съхраним духа на етноса жив“

Изпълняван от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Антоново в партньорство със Сдружение „Академика – 245“ и НУ „Д-р Петър Берон” с. Изворово, към ЦОИДУЕМ. Проектът е насочен към ученици, учители и родители от СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Антоново и НУ „Д-р Петър Берон”, с. Изворово. СОУ – Антоново обучава ученици от селски район. Дейностите се провеждат със 150 ученици от начален и прогимназиален етап на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Антоново, партньорското НУ „Д-р. Петър Берон” с. Изворово, партньорите от Сдружение Академика – 245, с родители и 40 учители и възпитатели от същите училища. Целта на проекта е обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на качествено образование в мултикултурна среда – чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства, чрез повишаване квалификацията на учителите за въвеждане и развитие на интеркултурно образование. Роля и принос на Сдружение „Академика-245”, гр. Антоново за постигане на целите на проекта: На базата на натрупаният опит при изпълнението на проекти свързани с работа в мултикултурна среда, човешкият ресурс, с който разполага Сдружението, опитът, който екипът на организацията има в работата на терен с деца и млади хора в риск, основно от етнически малцинства, деца и млади хора, живеещи в малки населени места, работа с родители на деца в риск, ще подпомогне успешното и резултатно реализиране на проектните дейности. Екипът на Сдружение „Академика – 245”, ще има съществен принос при реализацията на дейностите, свързани както с обученията, така и с педагогическа подкрепа за работа в мултикултурна среда през целия период на проекта.

Основната дейност изпълнявана от Сдружението е: Повишаване на квалификацията на учители. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование. Методическо подпомагане през целият период на проекта.

– Основна цел на дейността е подобряване на компетентността на преподавателите в двете училища за работа в мултикултурна среда и промяна на цялостния подход на работа на учителите от подход, ориентиран около учебния процес към подход, ориентиран към развитие на детето.

Цел на дейността е и превръщане на учителската работа в работа в дух на толерантност и недискриминация за съхраняване и развиване на културната индентичност на различните етноси.

-Методическо подпомагане на преподавателите за въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурност през целия период на проекта; Сдружението оказва педагогическа подкрепа за работа в мултикултурна среда през целия период на проекта, консултира, а при необходимост участва и в разрешаването на по-сложни казуси, които училището не успява да разреши само.

Проект „Заедно намираме решения“

Се изпълнява от Сдружение Академика – 245“ и се осъществява благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“. Проектът е насочен към създаване на модел за активно детско и младежко участие в дейности в полза общността, от която са част, чрез създаване на отворена Младежка инициативна група в град Павликени с участието на ученици от трите училища в града – СОУ „Бачо Киро“, ОУ „Св. Климент Охридски“ и ПГАТ „Цанко Церковски“. С изпълнението на проекта се даде възможност за доразвиване на знанията и умения на децата и младежите в посока самоорганизация, изследвания и проучвания на ресурси на общността, идентифициране на важни местни проблеми и намиране на адекватни, от гледна точка на младите хора, решения. Подобри взаимодействието между заинтересованите страни – местна общност, институции, семейство и млади хора, стимулиране на активното участие на децата и младежите и ангажиране в живота на общността и дейностите на институциите. Младежите и заинтересованите страни имаха възможност заедно да обсъждат и да вземат решения за важни за общността въпроси. Проектът бе с продължителност 2 години и стартира през месец декември 2015г. и приключи през 1017г. Проектното финансиране е на стойност 24 740 лв.

Проект „Младежка банка – Велико Търново“

Велико Търново е четиринадесетия град, в който инициативата намира здрави основи. Изпълнител на проекта е сдружение „Академика – 245”, благодарение на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Целта на проекта е участниците в него да създадат инициативи, с които да наберат средства и да помогнат на други деца за реализацията на техните идеи. Със стартирането на работата по проекта започнаха и дейностите по набиране на доброволци и създаване на екип на Младежката банка. Беше направена страница на „Младежка банка Велико Търново“ в социалната мрежа Фейсбук, чрез която беше обявено, набирането на кандидатури. Също така използвахме регулярните срещи на младежките НПО в града, организирани от Младежки дом, за да достигнем до представители на градски ученически съвет и градски ученически парламент. Така успяхме да представим идеите си пред голяма част от активните млади хора на възраст между 14 и 18 години. Екпът на Младежка банка Велико Търново се състои от 10 ученици и студенти. Имаме над 20 доброволци, които се включват в организирането на благотворителните ни събития. След формирането на екипа се проведоха няколко въвеждащи обучения в следните модули – Работа в екип, Презентационни умения, Фондонабиране, Работа с доброволци. Набирането на доброволци е целогодишна дейност, тъй като след всяко събитие, желаещите да се включват в следващи расте. Срещите на Младежката банка се провеждат в залата на Младежки дом, гр. Велико Търново, средно по 3 месечно в зависимост от предстоящите събития.

Имаме редица участия в предавания на местните телевизии и радиа, интервюта за регионалните вестници, в събития на други НПО в града, в обществено обсъждане на бюджета на Община Велико Търново.

Проект „Street dance срещу насилието в училище“

Финансиран от ФРГИ по програма „Гласове“. Основната цел бе да разработването на модел за трансформиране на агресията и насилието в творчество, чрез силата на танца. Като подцел е разбирането на основните причини, подтикващи към насилие в училищата на местно ниво, както и развиване на толерантно мислене в целевата група. Дейностите по проекта стартираха с идентифициране на участниците в двете целеви групи. Проведохме беседи с помощта на училищния психолог и студенти по психология. Проведохме занимания под формата на игри, насочени към решаването на проблема с насилието и агресията в училище. Уроци и уъркшопи по street dance под надслов: „Street dance вместо насилие“. Участвахме в концерт, в края на проекта с участието на професионални танцьори и участниците от целевите групи. Работихме по информиране и публичност, като отразявахме дейностите в местните медии, включихме и провеждане на флашмоб, видеозаснемане на процесите на работа. Създаваме късометражен филм за разпространение по електронните медии. Целта ни е да насърчим толерантността и превенцията на агресия в училище.

В резултат на проведените дейности и мероприятия създадохме траен интерес в участниците за пренасочване на агресията в творчество. Предизвикаме интерес, както в целевите групи, така и в заинтересованите страни – родители и учители, а и в широката общественост.

Постигнахме промяна на мисленето и нагласите на участниците спрямо проблема с насилието в училище. Практически резултати видяхме в поведението на участниците, а именно усвояването и използването на меки умения в общуването си с околните.

Основната цел на психологическите тренинги беше – работа върху емоционалния свят на младите хора, разпознаване на собствени емоции, извеждане на социално приемливи форми на поведение, разчитане и зачитане на собствените и лични граници. Проектът на Младежка банка във Велико Търново е първият, който фонд „Гласове“, който работи към фондация „Работилница за граждански инициативи“, подкрепя. Средствата, с които фондът финансира идеята на Младежка банка – Велико Търново, са набрани по време на първия благотворителен концерт „Изкуство срещу насилието“.

Проект Youth & sport in country and remote EU

Има за цел да популяризира спорта и спортните дейности в малки села и градове в страните Италия, Латвия, България и Испания. В тези общини обикновено спортните съоръжения са недостатъчни или изобщо не присъстват, а хората особено младежите и децата (на възраст от 6 до 18 години) не практикуват редовни спортни дейности, особено пък ако принадлежат към неравнопоставените социални групи. Темата за изключване на спорта в селските райони е доста пренебрегната и заслужава внимание и специфична намеса, тъй като около 60% от населението на ЕС живее в селските райони и далеч от гъсто населените градове. Децата в селските райони често имат малко и недостатъчно пространство за игра, особено в райони с обработваема земя, а младежите доста често се оплакват, че нямат „нищо за вършене“ и нямат участие в гражданския живот, включително в спортните и развлекателни дейности на населеното място. Вторият проблем, който се разглежда е включването на спорта като мост между културите и различни националности. Всички участващи партньори имат проблем да обединят деца и младежи от различни националности и групи, а спортните дейности са един от основните спомагателни сили и решение на този вид проблем. Чрез тях може да се намали агресията между децата, да се повиши толерантността и да се активизира тяхното гражданско участие.

Целта на проекта е да се насърчи участието на деца и младежи в спортни дейности, да активизира повече участие от страна ньа учители, социални и младежки работници и други представителите на институции в чиито ресор са младежките и спортни дейности. Спортът гарантира активен и здравословен живот и нашият проект ще експериментира с редовни спортни дейности, които лесно могат да бъдат организирани в една страна и отворени за всички. Те ще се основават и на доброволчеството и на екологичните ресурси, които предлага местоположението и по-добрата организация на съществуващите и активни местни участници.

Целевите групи са: деца и млади хора на възраст от 6 до 18 години, които живеят в малки населени места в страните партньори, техните семейства, учителите, младежките и социалните работници, месното управление, спортните професионални треньори и спортисти и др.

Проект „Подкрепа за социално включване на младежи от роми произход чрез неформално образование”

Финансиран по Програма Еразъм+, Дейност: Изграждане на капацитет на младите хора. Проектът представлява иновация в областта на образованието на младежи, предвижда дейности за изграждане на капацитет чрез неформално образование. В рамките на проекта бяха разработени учебни програми за неформално образование и наръчник за развиване и подкрепа на основни умения, за успешното включване в пазара на труда на младежи от ромски и неромски произход.

Предоха се 4 обучения за младежи и 2 семинара на експерти и заинтересовани лица в областта на неформалното образование и обучение на младежи от ромски и неромски произход.